No Widgets found in the Sidebar

“ความเสี่ยงและวิธีรับมือของสถาปนิกและมัณฑนากรเมื่อต้องพบกับโครงการ LEED” โดย ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

“ความเหมาะสมของ LEED กับประเทศไทยในมุมของนักออกแบบ” โดย คุณธนวัฒน์ สุขัคคานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จำกัด

“พัฒนาการของผลิตภัณฑ์สีเคลือบพื้นผิวอาคารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย คุณบัญชรี มณีดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันเสาร์ที่ 1 มิุนายน 2556 เวลา 9.30-14.20 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ballroom & Hall A กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 080-083-3511, 02-335-5555 # 3339 จำนวนจำกัด

Related Post